นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

เว็บไซต์ของ บริษัท บัดดี้พรีเมี่ยม จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (“ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์”) ทราบว่า บริษัทมีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา www.buddypremium.in.th เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และช่วยให้เราพัฒนาระบบของเว็บไซต์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เยี่ยมชมได้อย่างดียิ่งขึ้น

คำจำกัดความ

  • “บริษัท” หมายถึง บริษัท บริษัท บัดดี้พรีเมี่ยม จำกัด
  • “ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์” หมายถึง ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม
  • “เว็บไซต์” หมายถึง ระบบการทำงานของเว็บไซต์ www.buddypremium.in.th หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการทั้งในปัจจุบันและที่ได้แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง อัพเดต หรือพัฒนาขึ้นใหม่เพิ่มเติมในอนาคต

คุกกี้ คือ อะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชม หรือ ผู้ใช้เว็บไซต์ เมื่อมีการเข้าสู่เว็บไซต์ ในแต่ละครั้งที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าสู่หน้าใดของเว็บไซต์ก็ตาม ข้อมูลในคุกกี้ จะถูกส่งกลับไปยังระบบเว็บไซต์เพื่อประมวลผล หรือ ถูกส่งต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่รองรับการทำงานของคุกกี้นั้นๆได้

คุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้ระบบเว็บไซต์ สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อให้บริการที่เหมาะสมกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ มากยิ่งขึ้น

คุกกี้ สามารถทำงานได้หลากหลายแบบ เช่น ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ สำหรับแต่ละอุปกรณ์ จดจำสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ชื่นชอบ และ นำไปพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

นอกจากนี้ คุกกี้ที่ www.buddypremium.in.th ใช้ยังสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์

คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้ มีความสำคัญ ในการทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถใช้งานเว็บไซต์ และฟังก์ชั่นต่างๆ บนเว็บไซต์ของเราได้ รวมถึงช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงข้อมูล และ ใช้เว็บไซต์ ได้อย่างปลอดภัย หากไม่มีคุกกี้ประเภทนี้ เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ รวมทั้งผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ www.buddypremium.in.th ได้

คุกกี้ที่ใช้เก็บข้อมูลการใช้งาน

คุกกี้ที่ใช้เก็บข้อมูลการใช้งาน คุกกี้ประเภทนี้ เป็นส่วนหนึ่งของคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานของเว็บไซต์ ใช้เพื่อการจดจำผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ การตั้งค่าต่างๆ บนเว็บไซต์ ตามลักษณะการใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ คุกกี้ชนิดนี้ยังใช้เพื่ออำนวยความสะดวก เมื่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ กลับมาใช้งานเว็บไซต์อีก ในครั้งถัดไป เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้งาน และ ปรับแต่งการตั้งค่าให้เป็นไปตามการใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

คุกกี้ที่ใช้ประมวลผลสถิติ และ วิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์

คุกกี้ที่ใช้ประมวลผลสถิติ และ วิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้ ใช้สำหรับประมวลผลการดำเนินงานของเว็บไซต์ www.buddypremium.in.th เพื่อให้ระบบเว็บไซต์ เข้าใจถึงความสนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น การนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ การนับจำนวนหน้าที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าใช้งาน การประมวลผลความสนใจและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยทางเว็บไซต์จะใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ให้สามารถใช้งานบนเว็บไซต์ของเราได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

คุกกี้ที่ใช้สำหรับการตลาดออนไลน์

คุกกี้ที่ใช้สำหรับการตลาดออนไลน์ คุกกี้ประเภทนี้ จะถูกใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ และ ลิงก์ที่ผู้ใช้งานเยี่ยมชมเว็บไซต์มีการเข้าถึง เพื่อให้เข้าใจในความสนใจและ พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ใช้ในการนำเสนอสิทธิประโยชน์ โฆษณา หรือ ประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสมกับความสนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้มากที่สุด

การตั้งค่า และ การปฏิเสธคุกกี้

ผู้ใช้งาน หรือ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถเลือกทำการปฎิเสธการทำงานของคุกกี้ ได้ตามความต้องการ โดยสามารถตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ หรือ ค่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน หรือ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด แต่ทั้งนี้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ จะไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์ได้ และ อาจจะทำให้การใช้งานเว็บไซต์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

นอกจากการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนอุปกรณ์ หรือ เว็บบราวเซอร์โดยตรงแล้ว ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ยังสามารถปฏิเสธคุกกี้ผ่านทางหน้าต่างแจ้งเตือนบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้อีกด้วย แต่ถ้าหากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จะไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์ของเราได้ และ อาจจะทำให้ประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อตกลงการใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา

ในการใช้บริการบนเว็บไซต์ ผู้ใช้งาน หรือ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ รับทราบว่าเว็บไซต์จะมีการใช้งานคุกกี้ประเภทต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และ ระบบเว็บไซต์ อาจเก็บรวบรวม การใช้งาน หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุกกี้ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศ นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เว็บไซต์

หากเว็บไซต์มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีนโยบายการใช้คุกกี้ของตนเอง เราขอแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่าน อ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลดังกล่าวก่อนการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งาน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

อีเมล : [email protected]

ที่อยู่ : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล​​​
บริษัท บัดดี้พรีเมี่ยม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
168/45 ถ.เพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
ฝ่ายบริการลูกค้า (ส่วนควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล) โทร : 095-945-4597

จัดทำนโยบายโดย บริษัท บัดดี้พรีเมี่ยม จำกัด โรงงานผลิตของพรีเมี่ยม สินค้าพรีเมี่ยม ของที่ระลึก สินค้าส่งเสริมการขาย (www.buddypremium.in.th)